Новини

Общи Правила

24.11.2016

Правила за провеждане и за участие в

Игра на Milde в магазини Метро

25.11.2016г. – 26.11.2016г.

1. Организатор

 

1.1. Играта на Milde /‘Играта‘/ в магазини “Метро” се организира и провежда от „Фикосота” ООД, с ЕИК: 837055835, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 48, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

1.2. Изпълнител на Играта е „Невърмайнд ООД“, ЕИК 203393596, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Свети Наум“ № 72, представлявано от Владимир Златков Спасов - Управител, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“.

1.3. Официалните правила ще бъдат публикувани на уеб сайта http://www.mildeworld.com/bg/news/, където ще са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

1.4. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или променя настоящите Правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на горепосочения сайт.

1.5. Играта се организира с рекламна цел, за популяризиране търговската марка на Организатора - „Milde”.

2. Период и място за провеждане на промоционалната кампания

2.1. Играта в магазини „Метро“ стартира, считано от 25.11.2016г. и продължава до 26.11.2016г. включително.

2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3. Играта ще бъде проведена в 5 бр. магазини “Метро” в Република България, както следва:

Град

Адрес

София

бул. “Цариградско шосе” 7-11 км

София

бул. “Сливница” №182

Пловдив

бул. “Санкт Петербург” № 135

Варна

район "Вл.Варненчик", ул. "Атанас Москов" № 2

Бургас

бул. “Стефан Стамболов” № 103

2.4.  Играта се провежда в магазините по т. 2.3. в периода по т. 2.1. и в следния времеви график:

А. Магазин „Метро“, адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе” 7-11км – на 25.11.2016г. от 16ч. до 20ч. и на 26.11.2016г. от 10ч. до 14ч. 

Б. Магазин „Метро“, адрес: гр. София, бул. “Сливница” № 182 – на 25.11.2016г. от 16ч. до 20ч. и на 26.11.2016г. от 10ч. до 14ч.   

В. Магазин „Метро“, адрес: гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 135 –  на 25.11.2016г. от 16ч. до 20ч. и на 26.11.2016г. от 10ч. до 14ч. 

Г. Магазин „Метро“, адрес: гр. Варна, ул. "Атанас Москов" № 2 – на 25.11.2016г. от 16ч. до 20ч. и на 26.11.2016г. от 10ч. до 14ч. 

Д. Магазин „Метро“, адрес: гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” № 103 – на 25.11.2016г. от 16ч. до 20ч. и на 26.11.2016г. от 10ч. до 14ч. 

3. Право на участие

В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България.  В настоящата Играта НЕ могат да участват лица, работещи във „Фикосота” ООД, „Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД, „Невърмайнд“ ООД, както и техни роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

 4. Участващи продукти

 4.1. В тази Игра участват следните видове продукти с търговска марка Milde, а  именно:

 

Продукт

1.

Milde 24 Relax Purplе

2.

Milde 24 Cool Blue         

3.

Milde 24+6 Relax Purple

4.

Milde 24+6 Cool Blue

5.

Milde 32 Relax Purple

6.

Milde 32+8 Relax Purple

4.2. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

  5. Начин за провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Играта и във времевия график за съответните магазини, посочен в т. 2.4. от настоящите Правила, желаещите да участват трябва дa закупят минимум един продуктите с търговска марка Milde по т. 4.1. от настоящите правила, от някой от магазините, посочени в т. 2.3., да вземат скреч карта от касата след закупуването на продуктите и след изтриване на скреч зоната, веднага ще разберат дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1.1 или т. 6.1.2.

 

5.2. Всеки участник има право на многократно участие. За всяка покупка на един продукт с търговска марка Milde, участващи в Играта, направена от съответния магазин по т. 2.3. и в обозначения в т. 2.4. времеви период, участниците имат право да получат по 1 /една/ скреч карта.

След изтриване на указаната зона върху скреч картата участниците веднага разбират дали печелят някоя от наградите по т. 6.1.1 или т. 6.1.2. В случай че участникът изтегли печеливша скреч карта, той трябва да я запази с оглед получаването на наградата при условията на т. 6.2. от настоящите Правила.

5.3. За да спечелят награда по т. 6.1.1 или т. 6.1.2 участниците в Играта трябва:

1.       да са закупили в определения период по т. 2. 1 и 2.4. от магазин, участващ в Играта, минимум един продукт с търговска марка Milde;

2.       да представят на промоутърката на касата в магазина, участващ в Играта, касовата си бележка и да поискат своята скреч карта;

3.  да изтъркат на място скреч картата и в случай, че тя е печеливша, да я предоставят на промоутърката след касата, за да получат наградата си  при условията на т. 6.2.

6. Награди

6.1. Наградите в Играта са следните:

6.1.1. 50 /петдесет/ броя хавлии за баня.

6.1.2. 120 /сто и двадесет/ броя омекотител Semana 250ml.

6.2. Получаване на наградите:     

6.2.1. Спечелилите награда по т. 6.1.1. и т. 6.1.2. получават наградата си веднага от магазина, в който са участвали в Играта, срещу показване на печелившата скреч карта.

6.3. В случай че наградите по т. 6.1.1. и т. 6.1.2. и/или скреч картите бъдат изчерпани преди края на Играта /26.11.2016г./ в някой или всички обекти по т. 2.3. от настоящите правила, тя ще бъде прекратена от Организатора предсрочно за съответния обект/и, за което ще бъде публикувано съобщение на уеб сайта на Играта http://www.mildeworld.com/bg/news/, както и ще бъде оповестено от касиерите на място в съответните участващи в Играта магазини „Метро“. В случай, че след приключване на периода на Играта /26.11.2016г./ в обектите по т. 2.3. от настоящите правила, са останали неспечелени награди, същите ще бъдат върнати на „Организатора“, за което страните ще подпишат приемо-предавателен протокол.

6.4. Не се допуска подменянето на спечелените награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.

7.  Правни спорове

7.1. Организаторът на Играта  не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху печелившите скреч карти, както и спорове, свързани с  евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Игра.

7.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

8.  Прекратяване на промоционалната кампания

8.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Играта, при условията на т. 6.3. от настоящите Правила.

8.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на уеб сайта на Играта http://www.mildeworld.com/bg/news/,а участието на потребителите се прекратява автоматично.

9. Разни

9.1. Всеки участник в Играта в магазини „Метро“ се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й.

9.2. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чиято скреч карта е използвана от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

9.3. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

 

10. Публичност

 С участието си в настоящата Игра участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с предаването на наградата и други лични данни биха могли да станат публично оповестени и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора, като за това не се дължи заплащане от негова страна за това.

Обратно към новини