Политика за защита на личните данни

 Политика за защита на личните данни


ФИКОСОТА („Дружеството“ или „Ние“) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. Компетентният водещ надзорен орган по отношение на защитата на личните данни, обработвани от ФИКОСОТА, е Комисията за защита на личните даннина Република България.

Дефиниции

         *      Администратор на лични данни: Организацията или физическото лице, което определя целите и средствата на обработването на личните данни.

         *      Обработващ личните данни: Организацията или физическото лице, което обработва лични данни от името на администратора на лични данни.

         *      Субект на данните: Идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице.

         *      Лични данни: Всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данните“); идентифицируемо физическо лице означава лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез информация като, например, име, идентификационен номер, данни за местоположение, един или повече фактори, характерни за физическата, физиологическата, генетичната, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

         *       Специални категории лични данни: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице

         *      Обработване: Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни, независимо дали с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

         *      Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

         *      Нарушение на сигурността на лични данни означава действие / обстоятелство, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Защита на личните данни

От 25 май 2018 г. в държавите-членки на Европейския съюз ще се прилага Общият регламент за защита на личните данни („ОРЗД“). ФИКОСОТА съобразява дейността си с ОРЗД и принципите за обработване на лични данни, закрепени в европейското и националното законодателство.

ФИКОСОТА гарантира, че личните данни, които обработва, ще бъдат

         *      обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на физическите лица

         *      събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не бъдат обработвани по-нататък по начин, несъвместим с тези цели

         *      подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват

         *      точни и при необходимост поддържани в актуален вид

         *      съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни

         *      обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни

Физическите лица – субекти на данни, имат следните права по отношение на техните лични данни:

         *      право на информация (това право се осъществява чрез предоставянето на ясни и лесно разбираеми уведомления за поверителност, които обясняват как и за какви цели използваме Вашите лични данни, както и какви са Вашите права, свързани с обработваните лични данни)

         *      право на достъп до обработваните лични данни и на информация за тяхното обработване

         *      право на коригиране на личните данни, когато са неточни или непълни

         *      право на ограничаване на обработването при определените в приложимото законодателствоусловия

         *      право на изтриване на личните данни, когато няма правно основание да продължи обработването на данните

         *      право на преносимост на Вашите данни между различни администратори (например, между различни доставчици на услуги)

         *      право на възражение срещу определени дейности по обработване на лични данни, като например, директен маркетинг

         *      право да не бъдете обект на решения със значително влияние върху Вас, взети единствено с автоматизирани средства

         *      право на отделяне на съгласие за обработване на лични данни

         *      право на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган

ОРЗД предвижда шест правни основания, въз основа на които могат да бъдат обработвани лични данни:

         *      субектът на данните е дал своето информирано съгласие за обработване на лични данни за определена цел

         *      обработването е необходимо за встъпване във или изпълнение на договор със субекта на данните

         *      обработването на данните е необходимо за спазване на задължение по закон

         *      обработването е необходимо за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице

         *      обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес

         *      обработването е необходимо с оглед легитимния интерес на администратора на данните или на трета страна, освен когато над този интерес надделяват основните права и свободи на субекта на данните

Лични данни, обработвани от „ФИКОСОТА"

Личните данни се отнасят както до факти, така до мнения / оценки, изразени по отношение на дадено физическо лице. Личните данни, които „ФИКОСОТА“ обработва могат условно да бъдат разделени в четири категории:

         *      Персонал и сътрудници на ФИКОСОТА, кандидати за работа и бивши служители;

         *      Физически лица (например, адвокати, одитори, други независими консултанти) и представители, лица за контакт, служители на клиенти, партньори и доставчици на стоки / услуги, с които ФИКОСОТА има или обмисля да встъпи в договорни или фактически отношения (например, законен представител на клиенти – юридически лица, доставчици на транспортни и спедиторски услуги, доставчици на телекомуникационни услуги,софтуерни и / или хардуерни решения и инфраструктура).

         *      Посетители на уебсайта на ФИКОСОТА и на официалните страници в социални мрежи, като Facebook и Instagram

         *      Участници в игри / томболи / кампании, организирани от ФИКОСОТА на нашите уебсайтове, на официални страници на ФИКОСОТА във Facebook и Instagram или чрез партньори – маркетинг агенции

          *      Посетители в обектите, притежавани или наети от ФИКОСОТА

Служители, сътрудници, кандидати за работа: ФИКОСОТА“ обработва лични данни, в това число специални категории лични данни, свързани с трудово или гражданско правоотношение, или данни на кандидати за работа. В общия случай, „ФИКОСОТА“ обработва тези данни с цел подготовка и изпълнение на трудови или друг вид договори, както и за да изпълни законовите си задължения като работодател.

Представители, лица за контакт и служители на клиенти, партньори и доставчици на „ФИКОСОТА"обичайно ние получаваме Вашите лични от Вашия работодател или от Вас лично, когато е необходимо да подготвим, сключим или изпълним договор с него или да встъпваме в търговски отношения. Например, възможно е Вие да сте посочен като законен представител или лице за контакт в договор или в търговска кореспонденция във връзка със сключване, изпълнение или прекратяване на договор, отправяне на оферта, разрешаване на възникнали търговски спорове и други подобни.

Посетители на сайтовете– при попълване на контактната форма в нашите уебсайтове Ние събираме информация за Вас на основание Вашето съгласие, изразено чрез попълване на тази форма. Обичайно тази информация ни служи, за да удовлетворим Ваше запитване за наши продукти или други искания. В зависимост от попълнената от Вас информация е възможно, същата да бъда обработвана за установяваме и упражняваме на права във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас, произтичащ от направени рекламации или оплаквания. Също така събираме информация за Вашия IP адрес и Вашето съгласие за бисквитки. Повече информация можете да намерите в нашата Cookie policy

Участници в игри - при регистрация за участие в нашите игри Вие ни предоставяте лични данни. Ние ги обработваме на основаниеВашето недвусмислено съгласие, изразено чрез доброволно попълване на регистрационната форма за участие в играта / томболата / продуктовата кампания (включително чрез поставяне на коментар от Ваша страна под пост в нашите официални страници във Facebook и Instagram). Повече информация можете да намерите в нашата Политика за поверителност за игри / томболи / кампании, която може да достъпите преди регистрация на нашия уебсайт или страница в социалните мрежи.

Посетители в сградите на „ФИКОСОТА“– при посещение на офис пространствата, производствените обекти и общи площи на компанията, с цел осигуряване на сигурността на нашето имущество и физическата неприкосновеност на нашите служители, както и контрол на достъпа, са поставени технически средства, които ще регистрират Вашето посещение.

 

Споделяне на лични данни

Обичайно, ФИКОСОТА пази в пълна конфиденциалност Вашите лични данни и не ги разкрива на трети лица.

Понякога, „ФИКОСОТА“ може да сподели лични данни на свои служители или на представители на свои клиенти, партньори, куриери, превозвачи, изпълнители или доставчици с държавни органи, както и с други физически или юридически лица – например, доставчици на софтуерни и /или хардуерни решения и / или инфраструктура,външни консултанти във връзка с установяване или упражняване на права, въз основа на законово задължение или с оглед легитимния си интерес според конкретния случай. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и при осигуряване на адекватно ниво на защита, включително чрез писмени договорки с трети страни, на които се разкриват лични данни, когато това е приложимо.

Специални категории данни

ФИКОСОТА" не обработва чувствителни лични данни на свои клиенти – физически лица или на служители / представители на клиенти, партньори и доставчици, посетители на уебсайтовете и страниците в социалните мрежи.

Съхранение на личните данни

ФИКОСОТА“ съхранява различните видове лични данни в електронен и хартиен формат, които се съдържат в различни документи, за строго определен срок от време. Определените срокове за съхранение винаги са в съответствие с целите, за които личните данни се обработват. Тези срокове са уредени в Политиката за съхранение и унищожаване на документи на ФИКОСОТА.

Упражняване на правата на субектите на данните

При постъпили искания за упражняване на правата на субектите на данните „ФИКОСОТА“ осъществява комуникацията с физическото лице в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език, особено по отношение на лица под 18 години.

При упражняване на правата на субектите на данните, „ФИКОСОТА“ има задължение да идентифицира надлежно физическото лице, за да предотврати риска от неразрешен достъп до лични данни.

Информация относно действията на „ФИКОСОТА“, предприети в отговор на постъпило искане за упражняване на правата, се предоставя на физическите лица без ненужно забавяне и обичайно в срок от един месец от получаване на искането.

Всяка информация при упражняване на правата на субектите на данните се предоставя от „ФИКОСОТА“ безплатно, освен когато исканията са явно неоснователни или прекомерни.

Повече информация за Вашите права, свързани с обработването на лични данни от „ФИКОСОТА“ можете да получите чрез нашата Политика за правата на субектите на лични данни.

Сигурност на личните данни        

         *      „ФИКОСОТА“ защитава събраните лични данни от необосновано използване и следи за тяхната обработка.

         *      „ФИКОСОТА“ поддържа сигурни компютърни системи, чрез които се обработват лични данни. Към нашите системи се прилагат адекватни контролни механизми за разделянето и управлението на данните.

         *      „ФИКОСОТА“ има строги политики и процедури, приложими към персонала ѝ за минимизиране на рисковете от обработването на лични данни.

         *      Служителите на ФИКОСОТА са запознати с приложимите правила и обучени да обработват личните данни при полагане на най-големи грижи и съобразяване с наложени добри практики.

         *      При осъществяване на своята дейност, ФИКОСОТА работи единствено с утвърдени организации и избягва работа с компании, за които смята, че могат да застрашат сигурността на личните данни на лицата.

         *      ФИКОСОТА възприема добри практики при въвеждането и администрирането на системите за сигурност и следи технологичните развития по отношение на възможни рискове за сигурността на информацията в компанията.

         *      ФИКОСОТА съблюдава сигурността на компютърните системи и личните данни, които се съдържат в тях, включително възможностите за достъп до отделни видове лични данни от нейните служители.

         *      ФИКОСОТА осигурява достъп само до тези лични данни, които са необходими за извършването на работата на съответния служител.

Нарушение на сигурността на личните данни

ФИКОСОТА“ е приела процедури за ефективно разпознаване, докладване и разследване на нарушения на сигурността на личните данни. В случай на нарушение на сигурността на личните данни „ФИКОСОТА" ще предприеме незабавни действия по ограничаване ефекта на нарушението, както и по информиране на засегнатите субекти на данните и надзорния орган за защита на личните данни.

Допълнителна информация

ФИКОСОТА“ ще актуализира своевременно, като изменя и допълва, настоящата Политика по всяко време в бъдеще, когато законови изисквания или други обстоятелства го налагат.

Ако желаете да получите повече информация по отношение на обработването на лични данни, извършвано от „ФИКОСОТА" или имате въпроси или оплаквания относно настоящото уведомление за поверителност или начините и целите, за които използваме Вашите лични данни, моля, свържете се снас или с нашето Длъжностно лице за защита на личните данни чрез следните координати:

За ФИКОСОТА": България, гр. Шумен, бул. "Мадара" № 48, ел. поща: privacy@ficosota.com

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни чрез следните координати: dpo@ficosota.com