Noutati

„Cu MILDE poţi ajunge la Paris!”

27.09.2019

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
„Cu MILDE poţi ajunge la Paris!”
organizată de S.C. Ficosota Marketing România S.R.L.
(perioada: 17.10.2019-17.11.2019)


I. ART.1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei promotionale „Cu MILDE poţi ajunge la Paris!”, (denumita in continuare “Campania”) este S.C. Ficosota Marketing România S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 144-146, sector 2, România, Cod Unic de Înregistrare RO16056997, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/562/2004, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0045 1419 2001, deschis la Unicredit Ţiriac Bank - Aviaţiei, reprezentată legal prin Dl. Iliya Atanasov Arbov [Administrator], prin Mincho Dechev Karakolev [Împuternicit], (denumită în continuare „Organizatorul”).
Campania „Cu MILDE poţi ajunge la Paris!” se desfasoara prin intermediul Agentiei Mediapost Hit Mail S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Siriului nr. 42-46, etaj 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8295/2000, Cod Unic de Înregistrare RO13351917, telefon 021.224.40.20, fax 021.224.57.31, având număr de Operator de date cu caracter personal 298, având calitatea de împuternicit al Organizatorului (denumită în continuare „Agenția”).


II. ART.2 REGULAMENTUL CAMPANIEI
2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul http://www.mildeworld.com/ro/milde_world/ , în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 144-146, sector 2 sau in cadrul locatiilor participante  conform art. 3. 
2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul http://www.mildeworld.com/ro/milde_world/ , cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.
2.5. Pe perioada Campaniei Promoţionale, Agenţia Mediapost Hit Mail S.A., acţionând ca împuternicit al S.C. Ficosota Marketing România S.R.L., va desfăşura următoarele activităţi:
- preia prin intermediul numărului scurt 1740 datele necesare înscrierii în Campania Promoţională;
- va constitui şi va administra, în condiţii de deplină siguranţă, o bază de date comună (în continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele cu caracter personal ale participanţilor la Campania Promoţională, aşa cum sunt acestea menţionate în prezentul Regulament;
- va contacta câştigătorii premiilor Campaniei Promoţionale pentru validare (validarea se va face pe baza bonului fiscal ce atestă achiziţia a oricărui produs MILDE şi colectarea datelor suplimentare în vederea punerii în posesie a premiilor).
- va asigura punerea în posesie a premiilor campaniei ulterior validării câştigătorilor.

ART. 3 – DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
3.1.Campania este organizată şi desfăşurată pe întreg teritoriul României, in magazinele participante, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  Magazinele participante sunt:

Nr. crt. Magazin Adresa Oras
1 Carrefour Militari Autostrada Bucureşti-Piteşti, km. 11,4 BUCUREŞTI
2 Carrefour Orhideea Splaiul Independenţei nr. 210-210B BUCUREŞTI
3 Carrefour Colentina Şoseaua Colentina nr. 426-426A BUCUREŞTI
4 Carrefour Braşov Calea Bucureşti nr. 107 BRAŞOV
5 Carrefour Ploieşti DN 1B, km 6, comuna Blejoi PLOIEŞTI
6 Carrefour Băneasa Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 44A BUCUREŞTI
7 Carrefour Constanţa Bd. Tomis nr. 391 CONSTANŢA
8 Carrefour Unirii Bd. Corneliu Coposu nr. 2 BUCUREŞTI
9 Carrefour Iaşi Felicia Str Bucium, nr 36 IAŞI
10 Carrefour Cluj DN 1, Str. Avram Iancu nr. 492-500 CLUJ NAPOCA
11 Carrefour Brăila DN 21, Sat Vărsătura, comuna Chişcani BRĂILA
12 Carrefour Suceava Calea Unirii nr. 27B SUCEAVA
13 Carrefour Piteşti Intersecţia DN 65B/A1 PITEŞTI
14 Carrefour Focşani Calea Moldovei nr. 32 FOCŞANI
15 Carrefour Iaşi Era Şoseaua Păcurari nr. 121 IAŞI
16 Carrefour Oradea Lotus Str. Nufărului nr. 30 ORADEA
17 Carrefour Sibiu DN1, km 306, comuna Şelimbăr SIBIU
18 Carrefour Buzău Bd. Unirii nr. 232 BUZĂU
19 Carrefour Oradea Era Calea Aradului nr. 62 ORADEA
20 Carrefour Berceni Bd. Metalurgiei nr. 12-18 BUCUREŞTI
21 Carrefour Drobeta Bd. Aluniş, zona Aeroport DROBETA
22 Carrefour Colosseum Şoseaua Chitilei nr. 284, Centrul Comercial Colosseum Retail Park BUCUREŞTI
23 Carrefour Botoşani Str. Mihai Eminescu nr. 2 BOTOŞANI
24 Carrefour Galaţi Str. George Coşbuc nr. 251 GALAŢI
25 Carrefour Vulcan Str. Mihail Sebastian nr. 88 BUCUREŞTI
26 Carrefour Târgu-Jiu Str. Termocentralei nr. 10, parter TÂRGU-JIU
27 Carrefour Mega Mall Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Centrul Comercial Mega Mall, nivelul -1 BUCUREŞTI
28 Carrefour Timişoara Calea Sagului nr. 100 TIMIŞOARA
29 Carrefour Park Lake Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3 BUCUREŞTI
30 Carrefour Veranda Str. Ziduri Moşi nr. 23, sector 2 BUCUREŞTI
31 Carrefour Piatra Neamţ Bd. Decebal nr. 79 PIATRA-NEAMŢ
32 Carrefour Râmnicu-Vâlcea Bd. Ferdinand nr. 38 RM-VÂLCEA
33 Carrefour Baia Mare Bulevardul Bucuresti nr. 53 BAIA MARE
34 Carrefour Roman Roman Value Centre, Str. Mihai Viteazul nr. 3 ROMAN
35 Carrefour Satu Mare Strada Careiului nr. 17 SATU-MARE


3.2. Campania va începe pe data de 17 Octombrie 2019, ora 00:00:00 şi va dura până la data de 17 Noiembrie 2019, ora 23:59:59. Înregistrarea în Campanie se poate face exclusiv în perioada cuprinsă între 17 Octombrie 2019, ora 00:00:00, ora României şi 17 Noiembrie 2019, ora 23:59:59, ora României. Orice înscriere înregistrată înainte de data de 17 Noiembrie 2019, ora 00:00:00, ora României sau după data de 17 Noiembrie 2019, ora 23:59:59, ora României, nu va fi luată în considerare.

 ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei (denumite în continuare "Participanţi”) si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
4.2. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
4.3. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:
- Persoanele care nu respecta Art.4.1;
- angajaţii companiei S.C. Ficosota Marketing România S.R.L. şi ai distribuitorilor acesteia
- angajaţii agenţiei Mediapost Hit Mail S.A.
- angajaţii companiilor implicate în realizarea activităţilor legate de organizarea şi desfăşurarea Campaniei.
- persoanele fizice implicate în realizarea activităţilor legate de organizarea şi desfăşurarea Campaniei.
De asemenea, rudele de gradul I si II ale angajaţilor menţionaţi mai sus (respectiv copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la Campanie.


ART. 5 – PRODUSELE PARTICIPANTE
5.1. La această Campanie participă toate produsele MILDE comercializate în magazinele Carrefour participante, de pe teritoriul României.
5.2. Mărcile, produsele şi ambalajele participante la prezenta Campanie sunt:
Denumire produs Categorie produs
Milde Strong & Soft Relax Purple 8 role Hârtie igienică
Milde Strong & Soft Cool Blue 8 role Hârtie igienică
Milde Sensitive 8 role Hârtie igienică
Milde Strong & Soft Relax Purple 16 role Hârtie igienică


5.3. După data încheierii campaniei promoţionale, produsele participante descrise mai sus îşi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legatură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii ori continuării campaniei promoţionale.
5.4. Produsele participante la Campanie sunt disponibile în limita stocului existent.


ART. 6 – PREMIILE CAMPANIEI
6.1. În cadrul Campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, următoarele premii:
Natura premiului Cantitate totală
(buc.) Valoare [LEI] TOTALA
(cu TVA inclus)
1. Voucher de cumpărături în Carrefour în valoare individuală de 150 Lei (TVA inclus) 20 3.000 Lei
2. Excursie la Paris acordată sub forma unui voucher în valoare de 6.000 Lei, ce poate fi valorificat doar prin agenţia de turism aleasă de către Organizator. 1 6.000 Lei
TOTAL: 9.000 Lei


6.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în această Campanie.
6.3. Niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi înlocuit cu un alt bun sau serviciu şi nici nu poate face obiectul unei înstrăinări. Nu se va acorda contravaloarea în bani a premiului.
6.4. In cadrul prezentei Campanii,  un participant poate câştiga un singur premiu.
6.5. Câștigătorul premiului constând în excursia la Paris va putea personaliza pachetul de vacanță prin opțiunile oferite de Agenția de turism Eximtur S.R.L., cu condiția păstrării destinației de vacanță și în limita sumei de 6.000 lei. În acest sens, agenția de turism permite stabilirea de către câștigător a numărului de persoane pentru care câștigătorul alege pachetul de vacanță, opțiunile de cazare, transport și perioada dorită, în condițiile prezentului Regulament și a contractului care va fi încheiat de câștigător cu Eximtur S.R.L. Voucherul de vacanță  este valabil până la finalul lunii iunie 2020, iar nefolosirea serviciilor oferite de acest voucher în acest termen conduce la pierderea drepturilor oferite de acesta. Drepturile câștigătorului voucherului de vacanță sunt supuse limitărilor stabilite de Agenția de turism Eximtur S.R.L. Condițiile folosirii voucherului vor fi precizate în contractul careva fi încheiat de câștigător și Eximtur S.R.L. pentru a putea folosi voucherul de vacanță. Pentru mai multe informații, Participantul trebuie sa ia legatura cu agentia de turism Eximtur S.R.L.


ART. 7 – MECANISMUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI
7.1. Condiţii privind înscrierea valabilă în Campanie
7.1.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
2) Participantul trebuie sa achizitioneze minimum un produs participant din gama MILDE, din magazinele participante, in perioada campaniei si sa poata face dovada de achizitie.
3) Participantul se va înscrie la Campanie exclusiv prin achiziţionarea oricărui produs participant MILDE menţionat la Art. 5, pe un bon fiscal, şi să se înscrie în Campanie între 17 Octombrie 2019, ora 00:00 şi 17 Noiembrie 2019, ora 23:59:59, ora României. Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei menţionată la Art. 7.2.1 de mai jos;
4) Participantul va folosi pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, aparţinând oricăreia dintre reţelele de telefonie mobilă Telekom, Orange sau Vodafone.


7.2. Modalităţile de înscriere în Campanie
7.2.1. Participanţii se pot înscrie în Campanie oricând, începand cu data de 17 Octombrie 2019 (ora 00:00:00) şi până la data de 17 Noiembrie 2019 (ora 23:59:59).
7.2.2. Participanţii vor trimite numărul bonului fiscal prin expedierea, în perioada 17 Octombrie 2019 – 17 Noiembrie 2019 unui SMS la 1740 (număr cu tarif normal valabil în reţelele Orange, Vodafone şi Telekom) conţinând numărul bonului fiscal ce atestă achiziţionarea oricărui produs MILDE participant în campanie.
7.2.3. Participanţii la campanie trebuie să păstreze bonul fiscal sau bonurile fiscale ce atestă achiziţia produselor participante, integrale şi în original, pentru validarea ulterioară a premiului.
7.2.4. Organizatorul va genera automat, în sistem electronic, un cont („Contul”) aferent fiecărui număr de telefon mobil utilizat la înscriere. Acest Cont va cumula toate Bonurile transmise de către participanţi prin modalitatea de participare menţionată la Art. 7.2.2, indiferent dacă acestea sunt valide sau nu.
7.2.5. Un număr de bon fiscal poate fi transmis o singură dată şi numai prin modalitatea prevăzută la Art 7.2.2. În cazul în care acelaşi Bon va fi recepţionat de către Organizator pentru două sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite), acesta va fi luat în considerare doar pentru Contul corespunzător primei înscrieri, ordinea înscrierilor fiind cea cronologică raportată la ora recepţiei în baza de date a Organizatorului şi nu la momentul trimiterii numărului bonului.
7.2.6. Un Participant poate înscrie în concurs maxim 5 Bonuri într-o zi calendaristică. Orice alt număr de bon fiscal introdus după primele 5 din aceeaşi zi calendaristică nu va fi luat în considerare pentru respectiva zi de campanie. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru acele bonuri valide pe care Participantul nu le poate înscrie din acest motiv.
7.2.7. Un participant unic este identificat prin numărul de telefon mobil utilizat la înscriere.
7.2.8. Participantul are obligaţia de a păstra bonul fiscal pentru validare în cazul în care va fi declarat câştigător. Condiţiile de validare ale câştigătorilor sunt detaliate în Secţiunea 7.4 a prezentului Regulament.
7.2.9. Bonul fiscal în baza căruia se face înscrierea trebuie să faca dovada achiziţionării oricărui produs participant menţionat în Art. 5 din prezentul Regulament.
7.2.10. Achiziţia şi înscrierea sa se efectueze în perioada 17 Octombrie 2019, ora 00:00:00 şi 17 Noiembrie 2019, ora 23:59:59, ora României;
7.2.11. Dacă participantul achiziţionează mai multe produse, dar pe acelaşi bon fiscal, aceasta reprezintă o şansă unică de participare la concurs, numărul bonului fiscal transmis prin SMS la numărul de concurs fiind valabil o singură dată.
7.2.12. Nu vor fi luate în considerare mesajele de înscriere transmise în următoarele condiţii:
1) Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei Campaniei;
2) Dacă Participanţii transmit Bonuri care sunt fie eronate, fie incomplete, care conţin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
3) Dacă Participanţii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu aparţin uneia dintre reţelele de telefonie mobilă indicate la Art 7.1.1.3;
4) Dacă, din motivele menţionate mai jos, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Bonurilor.
5) Dacă acestea au fost efectuate prin tentative de fraudă sau prin oricare alte modalităţi şi/sau echipamente electronice şi/sau software decât cele indicate de către Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condiţiile şi termenii Regulamentului.
7.3. Înscrierea în campania promoţională prin expedierea unui SMS la 1740 conţinând numărul bonului fiscal
(1) Ce trebuie să facă Participantul:
a. să cumpere orice produs MILDE participant la campanie, în perioada campaniei, din magazinele Participante;
b. să trimită între 17 Octombrie şi 17 Noiembrie 2019 un SMS la numărul 1740 (număr cu tarif normal în reţelele Orange, Vodafone şi Telekom) care să conţină numărul bonului fiscal ce atestă achiziţionarea oricărui produs participant în Campanie;
c. să păstreze bonul fiscal folosit pentru înscriere în original, în stare bună.
(2) Validarea mesajelor:
Participantul va primi un SMS de răspuns cu unul din următoarele mesaje:
a. Pentru fiecare SMS trimis înainte de 17 Octombrie 2019, indiferent de câte bonuri trimite, Participantul va primi un mesaj cu următorul conţinut:
Salut! Campania MILDE nu a început încă. Cumpără produse participante în perioada campaniei (17.10-17.11.2019) şi trimite codul bonului fiscal începand cu 17 oct.
b. Dacă un număr de bon corect este expediat în perioada 17 Octombrie - 17 Noiembrie 2019, Participantul va primi următorul mesaj:
Felicitări! Ai o şansă în tragerea la sorţi pentru unul din premiile oferite de MILDE. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Detalii în regulamentul Campaniei.
c. Dacă un număr de bon incorect este expediat în perioada 17 Octombrie - 17 Noiembrie 2019, Participantul va primi următorul mesaj:
Salut! Mesajul trimis nu este corect! Verifică cu atenţie şi înscrie corect numărul bonului fiscal. Detalii în regulamentul Campaniei. Succes!
d. Dacă un număr de bon este primit la numărul 1740 de mai multe ori (indiferent de maniera de înscriere anterioară a numărului de bon), Participantul va primi următorul mesaj:
Salut! Acest număr de bon a fost deja folosit. Încearcă folosirea altuia! Detalii în regulamentul Campaniei. Succes!
e. Dacă un Participant trimite un mesaj după terminarea campaniei, acesta va primi următorul mesaj:
Salut! Campania MILDE s-a încheiat pe data de 17.11.2019. Din păcate nu mai poţi înscrie alte bonuri.
f. Dacă un participant încearcă să introducă prin SMS cel de-al 6-lea bon într-o singură zi calendaristică, indiferent de modul în care au fost introduse celelalte 5 coduri în campanie, acesta va primi un SMS cu următorul mesaj:
Salut! Înscrierea nu s-a realizat, deoarece ai introdus deja numărul maxim de bonuri admise pe zi (5 bonuri). Foloseşte acest număr de bon pentru a te înscrie în altă zi.
7.4. Premiile descrise la Art 6. vor fi acordate prin tragere la sorţi electronică, în baza tuturor înscrierilor corecte cu bon fiscal efectuate în perioada Campaniei: 17 Octombrie 2019, ora 00:00:00 – 17 Noiembrie 2019, ora 23:59:59, prin SMS.
7.5. Tragerea la sorţi pentru acordarea premiilor va avea loc în data de 18 Noiembrie 2019. În cadrul tragerii la sorţi pentru premiile oferite, vor fi extraşi aleatoriu, în total, 21 de câştigători și 30 de rezerve. Pentru premiile constand in vouchere de cumparaturi, se vor extrage 20 de castigatori si 30 de rezerve. Pentru premiu mare, constand in Excursie, se va extrage 1 castigator si 5 rezerve.


ART.8 – DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
8.1 Premiile descrise la Art 6. vor fi acordate prin tragere la sorţi electronică, în baza tuturor înscrierilor corecte cu bon fiscal efectuate în perioada Campaniei: 17 Octombrie 2019, ora 00:00:00 – 17 Noiembrie 2019, ora 23:59:59, prin SMS.
8.2 Tragerea la sorti
Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, la data de 19 noiembrie 2019, in prezenta unui notar public. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:
a)  20 de castigatori ai premiului constand in Voucher de cumpărături în Carrefour în valoare individuală de 150 Lei si 30 de rezerve;
b)  1 castigator al premiului constand in Excursie la Paris acordată sub forma unui voucher în valoare de 6.000 Lei; si 5 rezerve aferente.


ART.9 – VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
9.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
9.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
9.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.
1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
a. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail.
b. Trimita urmatoarele documente copia bonului fiscal si copia cartii de identitate (DOAR IN CAZUL PREMIULUI CONSTAND IN EXCURSIE) in termen de maximum 3 zile de la contactare.
Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail.  Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.
Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.
Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat.
2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copia bonului fiscal, in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
3. Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
9.4 Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original si intr-o forma lizibila, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
9.5 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.
9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
9.7 Anuntarea castigatorilor si a premiilor acordate se va realiza prin publicarea acestora pe http://www.mildeworld.com/ro/milde_world/ , intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 30 de zile de la data validarii acestora.
9.8 Premiul constând în voucherul Carrefour va fi ridicat de fiecare câștigător de la InfoDesk-ul magazinului Carrefour pe care îl va alege din lista magazinelor participante, în termen de 30 de zile de la data contactării acestuia de către Organizator.
9.9 Premiul constând în voucherul de vacanță de 6.000 lei aferent excursiei în Paris va fi ridicat direct de câștigătorul validat de la sediul Agenției de turism Eximtur S.R.L., ale căror date de contact vor fi indicate de Organizator câștigătorului la momentul validării.
9.10 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.


ART. 10 – TAXE ŞI IMPOZITE

10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).


ART. 11 – LIMITAREA RĂSPUNDERII

11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Pierderea bonurilor fiscale inscrise in Campanie;
 • Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • SMS-urile ce contin un cod scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal; 
 • SMS-urile trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 • SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone si Telekom;
 • SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;
 • Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail inscrise in Campanie;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

11.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.


ART. 12 – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALE
12.1 Informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi în Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

ART. 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
- Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.   


ART.14. CONTESTATII SI LITIGII
14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021.409.27.84 prin email la adresa romania@ficosota.com sau prin posta la adresa Str. Mihai Eminescu, nr. 144 – 146, sector 2, Bucuresti, Romania, pana la data de 30 noiembrie 2019 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.
 
14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

                    
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei
„Cu MILDE poţi ajunge la Paris!”
(“Campania”)
- Informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal şi persoana împuternicită de operator
În vederea desfăşurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi prelucrate de către:


S.C. Ficosota Marketing România S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 144-146, sector 2, România, Cod Unic de Înregistrare RO16056997, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/562/2004 și la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 5273 denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul în Str. Siriului nr. 42-46, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de înregistrare RO 13351917, având număr de notificare la ANSPDCP 298, în calitate de persoană împuternicită de Operator (denumită în continuare "Imputernicitul").


Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
S.C. Ficosota Marketing România S.R.L., persoana de contact: Corina Munteanu, adresa: Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 144-146, sector 2, România, telefon: 021.409.27.84, email: romania@ficosota.com;


2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei
În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta:
de la participanţi următoarele categorii de date cu caracter personal:
a. Numar telefon;
          In plus, de la castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
a) Nume si prenume;
b) Data nasterii;
c) Adresa de e-mail;
Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

3. Scopul procesării
Datele cu caracter personal ale participanţilor la Campanie vor fi prelucrate de către Operator/Împuternicit în vederea:
a. organizării şi desfăşurării Campaniei;
b. desemnării şi validării câştigătorilor;
c. atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi financiar-contabile ale Operatorului.
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care angajatii Mediapost Hit Mail gestioneaza relatia cu participantii la Campanie.
4. Temeiul juridic al prelucrării
Datele vor fi prelucrate în temeiul consimţământului persoanelor vizate şi/sau al interesului legitim al Operatorului constând în desfășurarea în condiții optime a Campaniei, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului şi a anexelor la acesta.
Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si in temeiul interesului legitim al Mediapost Hit Mail  de a se asigura ca relatiile cu participantii la concurs sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.
5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Baza de date este administrată exclusiv de Împuternicit, care acționează pe seama Operatorului. Împuternicitul este singura entitate care are acces la aceste date, asigurând securitatea prelucrării.
Datele cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei vor fi dezvăluite de  MEDIAPOST HIT MAIL SA Organizatorului şi Carrefour România S.A., precum şi autorităţilor, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Datele cu caracter personal ale persoanelor care nu au fost validate drept câștigători nu vor fi comunicate niciunei persoane.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale câştigătorilor vor fi stocate de către Ficosota Marketing Romania S.R.L. conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exerciţiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul/Împuternicitul va şterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare şi stocare.
Datele cu caracter personal ale necâştigătorilor vor fi distruse de către Împuternicit în termen de 60 de zile de la încheierea Campaniei, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la Promoţia „Cu MILDE poţi ajunge la Paris!”.

7. Drepturile persoanelor vizate
În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, Operatorul asigură participanţilor, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:

a. dreptul de retragere a consimţământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
b. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
c. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
d. dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal;
e. dreptul la restricţionarea prelucrării;
f. dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziţii legale prevăd contrariul;
g. dreptul la portabilitate a datelor;
h. dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Furnizarea datelor cu caracter personal este o obligație necesară pentru desfășurarea Campaniei de către Organizator, în caz contrar persoanele participante nu pot fi înscrise în Campanie.
Desemnarea câştigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenţie umană. Această modalitate de prelucrare are în vedere numai extragerea câștigătorilor cu excluderea factorului uman pentru asigurarea unui proces obiectiv, fără efecte semnificative asupra persoanelor vizate.

8. Protecţia datelor cu caracter personal aparţinând copiilor
Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate şi stocate date aparţinând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situaţia în care Împuternicitul primeşte date cu caracter personal aparţinând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat şterse/distruse de pe mijloacele de prelucrare şi stocare ale Operatorului/Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorităţii părinteşti notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparţinând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul/Împuternicitul va şterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare şi stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul/Împuternicitul se obligă să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparţinând participanţilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Împuternicit/Operator şi/sau societăţile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Împuternicitului, în scopul participării la Campanie, identificării şi validării ca şi câştigător, înmânării şi primirii premiului.

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfăşurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea şi securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate şi fără a afecta drepturile şi libertăţile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe website-ul Operatorului şi/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoştinţa Participanţilor prin aceleaşi mijloace prin care au fost încunoştinţate cu privire la Regulament. 

11. Alte prevederi
Datele personale ale participanţilor la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

 

Inapoi la stiri